• home_icon
  • >
  • 고객센터
  • >
  • 공지 및 채용


 

최고관리자
파일 #1
입찰관련.zip (30.4K) (2) DATE : 2024-02-13 15:43:50

입찰공고 번호 : 대치행 제2023-05호


1. 용 역 명 : 병원에서 사용한 세탁물에 대해 외주용역

2. 입찰일정

   가. 입찰공고 : 2024. 02. 13.

   나. 현장설명 : 생략

   다. 입찰마감 : 2024. 02. 19. 17:00

   라. 입찰일시 : 2024. 02. 19. 17:30
붙임 :  1. 입찰공고

          2. 입찰참가신청서

          3. 입찰서
         
          4. 현장설명 청취서 및 입찰 유의사항
목록